Teameijzenga Logo

Huisregels

Sportschool Team Eijzenga wil een omgeving creëren waar alle leden veilig en met veel plezier kunnen sporten. Wij vragen de leden om zich aan de huisregels te houden voor de veiligheid van het personeel en vooral de leden. Een lid kan op de huisregels geattendeerd worden. Indien u vragen heeft kunt u zich melden bij de balie van de Sportschool.

  1. Het dragen van sportkleding en sportschoenen is verplicht. Het sporten met ontbloot bovenlichaam is verboden. Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan. Het dragen van een singlet is toegestaan mits het geen halterhemd is.
  2. Schoeisel dient voorzien te zijn van een niet-afgevende rubber zool, straatschoeisel of buiten gedragen sportschoenen zijn niet toegestaan in de sportruimte.
  3. De sporter dient ieder toestel schoon en droog achter te laten voor de volgende persoon. Tevens is tijdens het sporten het gebruik van een sporthanddoek verplicht.
  4. Indien alle toestellen bezet zijn verzoeken wij u om niet langer dan 20 minuten continue hetzelfde toestel te gebruiken.
  5. U dient alle kleding en/of waardevolle spullen zelf in een vrije locker op te bergen en deze op slot te doen en voor het verlaten van de sportclub weer te ontruimen. Voor ontstane schade of verlies aan slot of spullen, is Team Eijzenga op geen enkele wijze verantwoordelijk.
  6. Verboden in de club: dieren, roken, gebruik van alcohol.
  7. Verboden in de Sportschool: het gebruik van en/of de handel in spieropbouwende of stimulerende middelen. Bij overtreding van deze regel behoudt Team Eijzenga zich het recht voor om het lid per direct zijn lidmaatschap te ontzeggen.
  8. Het gebruik van uw mobiele telefoon is alleen toegestaan indien u andere leden daar niet mee hindert.
  9. Sportschool Team Eijzenga heeft het recht om mensen toegang tot de club te weigeren indien naar oordeel van Team Eijzenga, toelating tot de club schadelijk kan zijn voor de club, leden of het personeel.
  10. Team Eijzenga, het personeel en management zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die een persoon binnen of buiten de club oploopt.

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.teameijzenga.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Team Eijzenga . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Team Eijzenga is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Team Eijzenga.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Team Eijzenga te mogen claimen of te veronderstellen.

Team Eijzenga streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.teameijzenga.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Team Eijzenga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.teameijzenga.nl op deze pagina.